دانلود فایل word بررسي نقش آموزش دهياران در توسعه پايدار روستايي مطالعه موردي شهرستان ري استان تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي نقش آموزش دهياران در توسعه پايدار روستايي مطالعه موردي شهرستان ري استان تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 28

چکیده مقاله:

یکی از الزامات کارآمدی مدیریت در جوامع روستایی، آموزش هدفمند و علمی مبتنی بر نیازهای روز می باشد. مدیریت مناطق روستایی به دلیل تنوع وظایف و پاسخگویی مختلف به ذینفعان از اهمیت خاصی برخوردار است. در جوامع روستایی، امور اجرایی بر عهده دهیاران می باشد و این افراد از افراد مستعد بومی همان منطقه باید انتخاب شود، آشنایی با امور مدیریتی فرایندی زمان بر می باشد و دهیاران با توجه به زمان اندک خود باید بتوانند نیازهای آموزش خود را بصورت مستمر دریافت نمایند. از سوی دیگر باید مشخص شود، آموزش های ارائه شده تا چه میزان می تواند به توسعه پایدار و مدیریت علمی کمک نماید با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق با هدف بررسی نقش آموزش دهیاران در فرایند توسعه پایدار روستایی در شهرستان ری صورت پذیرفت. جامعه مطالعاتی شامل دهیاران و روستائیان می باشد. حجم نمونه تحقیق با توجه به فرمول ک وکران به ترتیب 70 و 150 نفر انتخاب شدند. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه خود ساخته محقق متناسب با مطالعات انجام شده و مدل نظری فصل دوم طراحی شده است. با توجه به اهداف تحقیق و فرضیات مشخص شده، مولفه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی- کالبدی، ساختار اصلی پرسشنامه را تشکیل داده است. پایایی و روایی ابزار تحقیق توسط تیم تحقیق و الفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. متناسب با فرضیات تحقیق از آزمون های کروسکال والیس و همبستگی و رتبه بندی گویه های در بخش تحلیل یافته ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، آموزش دهیاران در حوزه مدیریت هزینه ها، پاسخگویی، پیاده سازی الگوهای مدیریتی توانسته موفق عمل کند و بیشترین میزان رضایت مندی روستائیان در حوزه های اقتصادی و پاسخگویی می باشد.

لینک کمکی