دانلود فایل word بررسي ميزان تمايل مردم به ايجاد ديوارهاي سبز در درون و يا بيرون ساختمان در شهر نوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي ميزان تمايل مردم به ايجاد ديوارهاي سبز در درون و يا بيرون ساختمان در شهر نوشهر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

امروزه با توجه به افزایش جمعیت ، پیشرفت دنیای تکنولوژی ، صنعتی شدن ، راهسازی ، سود بالای ساختو ساز و بالارفتن تقاضا برای مسکن ، شاهد کاهش چمشگیر فضاهای سبز هستیم و باید به فکر چاره و جبراناین کمبود باشیم . اهمیت به محیط زیست ، منابع انرژی ، آلودگی ها ، آرامش و آسایش روح روان شهر و ... ازدغدغه های روزمره شهرهایمان است . دور شدن از استرس و دستیابی به آرامش در دنیای پرتنش امروز نیزامریست مهم که باید بدان توجه کافی شود . وجود گیاهان برای انسان همواره آرامش بخش بوده است . استفادهاز فنآوری های نوینی چون بام ها و علی الخصوص دیوارهای سبز داروی شفابخشی است که میتوان در معماریو طراحی های شهرهای امروزی از آن به خوبی بهره برد . دیوارهای سبز موجب ارتقاء کارایی حرارتیساختمان ، کاهش آلودگی هوا و به وجود آوردن چشم اندازهای طبیعی محیط شهری ، چه در درون و چه دربیرون ساختمان ها می شود. همچنین دیوارهای سبز علاوه بر زیباسازی شهر و فواید زیست محیطی در توسعهگردشگری نیز موثر است . این پژوهش با هدف بررسی میزان تمایل مردم به مکان استفاده از دیوارهای سبزدرون و یا بیرون ساختمان در شهر نوشهر انجام پذیرفت . حاضر به روش توصیفی و پیمایشی انجام شد.گردآوری اطلاعات به وسیله پرسشنامه در قالب طیف لیکرت و گاتمن صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقیقشامل کلیه ساکنین شهر نوشهر به تعداد 138913 نفر تعیین و حجم نمونه به صورت تصادفی و با استفاده ازرابطه کوکران به تعداد 322 تعیین می گردید . برای تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه از داوری و قضاوتمتخصصان ، اساتید و کارشناسان و برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد کهمیزان آن نزدیک به 78 % محاسبه گردید . اطلاعات بدست آمده در محیط نرم افزارهای Excell و SPSS 22آنالیز شدند . برای انجام تجزیه داده ها متناسب با مقیاس های بکار رفته از آزمون رگرسیون لجستیک استفادهشد . در این پژوهش مکان های مختلفی از ساختمان چون درون حیاط خانه ، ادارات و شرکتها ، پارتیشن بندیداخل منازل و ادارات مورد بررسی قرار گرفت که نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین میزان تمایل مردم بهایجاد دیوار سبز در درون ادرات و شرکتها است و پس از آن ، درون حیاط خانه و پارتیشن بندی داخل منازلو ادارت است.

لینک کمکی