دانلود فایل word بررسي منابع آب منطقه افيوليتي شمال سبزوار جهت مصارف کشاورزي با اشاره بر عناصر Cr و Ni

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي منابع آب منطقه افيوليتي شمال سبزوار جهت مصارف کشاورزي با اشاره بر عناصر Cr و Ni :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

شده پتانسیل رهاسازی یونها و عناصری از قبیل منیزیم، کروم و نیکل به محیط آب را دارند. با توجه به رونق فعالیت های کشاورزی دراین منطقه، مطالعه هیدروژئوشیمیایی منابع آبی جهت رده بندی کیفی آبها برای مصارف آبیاری انجام شد. تعداد 8 نمونه از منابع آبیمورد استفاده در فعالیتهای کشاورزی این منطقه برداشت شد. پارامترهای صحرایی pH, EC و دما در محل نمونه برداری ها اندازه گیری شده و آنالیزهای ژئوشیمیایی در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. بر اساس نمودار پایپر (Piper) ترکیب شیمیاییغالب نمونه ها منیزیک بی کربناته بود که متاثر از مرتبط با سنگ ها و حضور کانی های منیزیم دار در زون افیولیتی می باشد. بر اساسشاخص های خطر شوری (SH) و نسبت جذب سدیم (SAR)؛ 12/5 درصد از نمونه های آب برداشت شده در رده ی خیلی شورو نامناسب برای کشاورزی بود. اما شاخص خطر منیزیم برای تمامی نمونه های مورد بررسی بالاتر از حد قابل قبول و در رده نامناسبقرار دارند که میتواند اثرات منفی بر ساختار خاک و کاهش محصولات کشاورزی داشته باشد. خوشبختانه مقادیر عناصری مانند Cr وNi در این نمونه ها درحد قابل قبول برای مصارف آبیاری قرار دارند. بررسی کیفی آبها جهت مصارف آبیاری در این مناطق سهم بسزائی در پیشگیری از کاهش کیفیت خاکها جهت حفظ محیط زیست دارد.

لینک کمکی