دانلود فایل word بررسي مراحل فنولوژي جمعيت نسل F5 حاصل از تلاقي گياهان گندم آرتا و بم در دو شرايط آبياري نرمال و ديم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي مراحل فنولوژي جمعيت نسل F5 حاصل از تلاقي گياهان گندم آرتا و بم در دو شرايط آبياري نرمال و ديم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

گندم به عنوان یکی از گیاهان استراتژیکی کشور و جهان دارای اهمیت بسیار بالایی میباشد. توجه و دستیابی به ارقامگندم دارای ویژگی های برتر همچون عملکرد و زودرسی بسیار مهم می باشد. از این رو، به نژادگران و محققان در راستایدستیابی به این اهداف بررسی های ارزشمند بسیاری را انجام دادند. در این بررسی نیز تلاقی بین دو رقم آرتا و بم گندمصورت گرفت و به بررسی و مقایسه ویژگی های مختلف فنولوژیکی لاین F5 با ارقام والدین و دو رقم متداول کشت درکشور بعنی رقم چمران 2 و رقم ارگ در دو شرایط آبیاری نرمال و دیم پرداخته شده است. نتایج نشان داد که شرایطآبیاری بر روز تا پنجه زنی، تعداد روز تا گلدهی و تعداد روز تا رسیدن تاثیر معنی دار آماری داشت. همچنین بین مراحلمختلف روز تا جوانه زنی، روز تا پنجه زنی، روز تا ساقه دهی، تعداد روز تا گلدهی و تعداد روز تا رسیدن تاثیر معنی داری درسطح 1 درصد داشت و وجود تفاوت معنی داری بین ارقام مختلف را نشان داد. این در حالی بود که اثر متقابل شرایطآبیاری و رقم بر هیچ کدام از صفات فنولوژی موردبررسی تاثیر آماری نداشت. به طور کلی، با عنایت به نتایج بدست آمدهمی توان لاین F5 را به عنوان لاین گندم دارای ویژگی های برتر همچون زودرسی نسبت به ارقام والد خود معرفی نمود.

لینک کمکی