دانلود فایل word بررسي محلول پاشي غلظت هاي مختلف اوره بر خصوصيات مورفولوژيکي گندم (.Triticm aestivum L)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي محلول پاشي غلظت هاي مختلف اوره بر خصوصيات مورفولوژيکي گندم (.Triticm aestivum L) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر میزان و زمان محلول پاشی اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (.Triticm aestivum L) آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در 4 سطح محلول پاشی اوره (شاهد بدون محلول پاشی، 2 درصد، 4 درصد و 6 درصد) بود. عملیات تهیه زمین در شهریور ماه با زدن شخم متوسط آغاز شد و سپس به وسیله دیسک و لولر عملیات شخم تکمیلی آن انجام گرفت. رقم گندم سرداری با تراکم 350 بذر در متر مربع با دستگاه خطی کار غلات در پاییز کشت و برای هر تیمار مقدار کود اوره و زمان مصرف با توجه به نوع تیمار محاسبه و تیمار اعمال گردید. و شاخص های تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، وزن پدانکل، تعداد سنبله بارورو عملکرد بیولوژیک مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج آزمایش، تعداد دانه در سنبله، وزن هزاردانه و عملکرد دانه به طور معنی داری تحت تاثیر با توجه به اهمیت سطوح مختلف اوره قرار گرفت (P<0.01). ولی عملکرد بیولوژیک معنی دار نشد. بر همین اساس بیشترین تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و عملکرد دانه در سطح محلول پاشی اوره مشاهده گردید. با توجه به اهمیت محلول پاشی اوره در افزایش عملکرد محصول در واحد سطح، کمیت و کیفیت، بازارپسندی نقش اساسی دارند که این امر نوید بخش عملکرد و تولید با کیفیت می گردد.

لینک کمکی