دانلود فایل word بررسي محتوي رنگيزه هاي گياه عروسک پشت پرده به محرک هاي زيستي در شرايط تنش خشکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي محتوي رنگيزه هاي گياه عروسک پشت پرده به محرک هاي زيستي در شرايط تنش خشکي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور بررسی محتوی رنگیزه های گیاه عروسک پشت پرده (.Physalis alkekengi L)به محرک های زیستی در شرایط تنش خشکی انجام شده است. آزمایش به صورت اسپیلیت پلات در قالب طرحبلوک های کاملا تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی در کرجانجام شد. فاکتورهای آزمایش عبارتند از: تیمار اصلی تنش (شاهد عدم تنش و 50 درصد افزایش دور آییاریو 100 درصد افزایش دور آبیاری) و تیمار فرعی محلول پاشی (شاهد، تریپتوفان، گلایسین، تیروزین و آرژنین).صفات بررسی شده عبارتند از: کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل و کاراتینوئید. نتایج حاصل از این پژوهشبیانگر آن است که اثرات اصلی تنش و محلول پاشی موجب معنیداری در سطح احتمال یک درصد روی تمام صفات شد. اثر متقابل تنش و محلول پاشی تاثیر معنیداری روی تمام صفات در سطح احتمال یک درصد داشت.

لینک کمکی