دانلود فایل word بررسي کارايي طرحواره هاي مختلف همرفت در مدل RegCM4 براي پيش بيني فصلي دما (مطالعه موردي: استان خراسان رضوي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي کارايي طرحواره هاي مختلف همرفت در مدل RegCM4 براي پيش بيني فصلي دما (مطالعه موردي: استان خراسان رضوي) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش پیشرو، ارزیابی دقت پیش بینی های فصلی دما با استفاده از مدل اقلیم منطقه ای RegCM4 تحت چهارطرحواره مختلف همرفت است. به این منظور داده های نسخه دوم سیستم پیش بینی اقلیم که با هدف تهیه پیش بینیفصلی توسط NCEP مورد استفاده قرار می گیرد، از مرکز NOAA دریافت شد. اجرای مدل برای دامنه ای با عرضمرکزی 50 / 30 درجه شمالی و طول مرکزی 00 / 50 درجه شرقی با قدرت تفکیک افقی 60 کیلومتر و برای زمستانسال های 2011 تا 2015 و 2017 انجام شد. پس از اجرای مدل برای هر سال با طرحوارههای امانوئل، گرل با فرضآراکاوا- شوبرت، گرل با فرض فریتس- چاپل و طرحواره کو، نتایج بدست آمده با دادههای دیدبانی استان بر مبنای شاخص های آماری میانگین خطای اریبی (MBE)، میانگین خطای مطلق (MAE) و مجذور خطای میانگین (RMSE)مقایسه شد. نتایج نشان داد که در پیش بینی دمای فصلی زمستان، طرحواره کو با کمترین میزان میانگین خطای مطلقعملکرد مناسبتری داشته و پیش بینی دمای ماهانه و فصلی با هر چهار طرحواره از اریبی سرد برخوردار بوده است.بهترین عملکرد پیش بینی دمای ماهانه در طرحوارههای امانوئل، گرل AS و کو متعلق به ماه ژانویه و در طرحواره گرلFC مربوط به ماه فوریه است. مقایسه ایستگاهی نتایج به دست آمده نشان داد که پیش بینی فصلی دما برای ایستگاهسرخس و قوچان به ترتیب بهترین عملکرد را داشته است.

لینک کمکی