دانلود فایل word بررسي عوامل موثر بر موفقيت شرکت هاي تعاوني توليدي روستايي درشهرستان دشتستان (مورد مطالعه: تعاوني توليدي روستايي دشت بوشکان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي عوامل موثر بر موفقيت شرکت هاي تعاوني توليدي روستايي درشهرستان دشتستان (مورد مطالعه: تعاوني توليدي روستايي دشت بوشکان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

این پژوهش توصیفی- پیمایشی با هدف بررسی عوامل موثر بر موفقیت شرکت تعاونی تولیدی روستایی برتر دشت بوشکان در شهرستان دشتستان انجام گرفت. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیهی اعضای تعاونی تولیدی روستاییدشت بوشکان شهرستان دشتستان (N=140) تشکیل می دادند که از میان آنها با استفاده از جدول کرجسی و مورگان وبه روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 103 نفر به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده هاپرسشنامه ای محقق ساخت بود که روایی آن به وسیله ی تعدادی از صاحب نظران و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفایکرونباخ (0/93) تایید شد. پس از بررسی پرسشنامه ها تعداد 100 پرسشنامه کامل و بدون ایراد، تجزیه و تحلیل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که 54/85 درصد ازواریانس عوامل موثر بر موفقیت شرکت تعاونی تولیدی روستایی برتر دشت بوشکان را 5 عامل مدیریتی، دولتی حمایتی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی فرهنگی تبیین می نمایند. از بین عامل های ذکر شده، عامل اول (مدیریتی) به ترتیب با مقدار ویژه و درصد واریانس 3/82 و 14/17 بیشترین تاثیر و عامل پنجم (اجتماعی فرهنگی) به ترتیب با مقدار ویژه ودرصد واریانس 1/82 و 6/76 کمترین تاثیر را بر موفقیت تعاونی تولیدی روستایی داشته اند.

لینک کمکی