دانلود فایل word بررسي عوامل موثر بر ضريب مکانيزاسيون کشاورزي و دانش فني کشاورزان با استفاده از روش دلفي (Delphi) به عنوان ابزاري مناسب در راستاي مديريت صحيح مصرف انرژي در بخش کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي عوامل موثر بر ضريب مکانيزاسيون کشاورزي و دانش فني کشاورزان با استفاده از روش دلفي (Delphi) به عنوان ابزاري مناسب در راستاي مديريت صحيح مصرف انرژي در بخش کشاورزي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

یکی از عوامل موثر بر شیوه مدیریت مصرف انرژی در بخش کشاورزی بررسی ضریب مکانیزاسیون در منطقه تحت بررسیاست. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل تاثیرگذار بر ضریب مکانیزاسیون و دانش فنی کشاورزان در منطقه شرقی استاناصفهان می باشد. روش انجام تحقیق، پیمایشی (توصیفی- همبستگی) بوده است. جامعه آماری، شامل کلیه بهره برداران کشاورزی منطقه شرق اصفهان با مرکزیت روستای کبوترآباد و شیدان بود که بالغ بر 70 نفر می شدند. از این تعداد، 25 نفر به روش نمونه-گیری متناسب با بزرگی جامعه، به عنوان نمونه های آماری تحقیق انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامهصورت گرفت. برای تحلیل داده ها از روش دلفی (Delphi) استفاده شد. با توجه به تحلیل نتایج، میزان همبستگی بین متغیرهایمستقل و وابسته 0/268 بود که رابطه معنی داری را در سطح 1 درصد بین این متغیرها نشان داد. عوامل توان مکانیکی و ماشین ها جزء متغیرهای اصلی و تاثیرگذار بر ضریب یا سطح مکانیزاسیون می باشند. عامل آموزش کشاورزان تاثیر معنیداری بر شاخصضریب مکانیزاسیون نشان داد. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند در اتخاذ سیاست های مدیریت مصرف انرژی در بخشکشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی