دانلود فایل word بررسي عملکرد و اجزاي عملکرد گندم (.Triticm aestivum L) بر اثر محلول پاشي سطوح مختلف اوره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي عملکرد و اجزاي عملکرد گندم (.Triticm aestivum L) بر اثر محلول پاشي سطوح مختلف اوره :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر میزان و زمان محلول پاشی اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (.Triticm aestivum L) آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در 4 سطح محلول پاشی اوره (شاهد بدون محلول پاشی، 2 درصد، 4 درصد و 6 درصد) بود. عملیات تهیه زمین در شهریور ماه با زدن شخم متوسط آغاز شد و سپس به وسیله دیسک و لولر عملیات شخم تکمیلی آن انجام گرفت. رقم گندم سرداری با تراکم 350 بذر در متر مربع با دستگاه خطی کار غلات در پاییز کشت و برای هر تیمار مقدار کود اوره و زمان مصرف با توجه به نوع تیمار محاسبه و تیمار اعمال گردید. شاخص های وزن هزار دانه و عملکرد دانه، طول سنبله، عملکرد بیولوژیک، تعداد سنبلچه بارور و نابارور مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج آزمایش، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه به طور معنی داری تحت تاثیر با توجه به اهمیت سطوح مختلف اوره قرار گرفت (P<0.01). بر همین اساس بیشترین وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه به ترتیب در سطوح محلول پاشی مشاهده گردید. با توجه به اهمیت محلول پاشی اوره در افزایش عملکرد محصول در واحد سطح، کمیت و کیفیت، بازارپسندی نقش اساسی دارند که این امر نوید بخش عملکرد و تولید با کیفیت می گردد.

لینک کمکی