دانلود فایل word بررسي علل حذف غير اختياري گاوهاي هلشتاين وارتباط آن ها با ظرفيت واحدها دربرخي از گاوداري هاي صنعتي استان آذربايجان شرقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي علل حذف غير اختياري گاوهاي هلشتاين وارتباط آن ها با ظرفيت واحدها دربرخي از گاوداري هاي صنعتي استان آذربايجان شرقي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

اطلاعات مربوط به حذف دام ها از 12 گله ی صنعتی استان آذربایجان شرقی جمع آوری شده است که تعداد گاو موجوددر آن 1530 راس می باشد. میزان حذف زیاد دام در مزارع پرورش ضمن ایجاب هزینه سنگین برای تامین تلیسهجایگزین، با توسعه گله در تقابل می باشد. طرح حاضر به منظور مطالعه میزان وعلل حذف گاوشیری وبررسی علل حذفآن ها در گاوداری های صنعتی با ظرفیت های متفاوت اجرا شده است. این گاوهای حذف شده مربوط به سال 1392-1396 می باشند. براساس جمعیت گله به دستجات (> 100 و 100 - 200 و 200> ) تقسیم شدند. دلایل حذف در اینتحقیق قابل تقسیم به شش مورد می باشند که عبارتند از (سیستم پستانی، سیستم حرکتی، تولید مثلی، عفونی،متابولیکی وموارد دیگر). در این تحقیق از داده های گاوهایی که فقط به دلایل بیولوژیکی ازگله حذف شده بودند استفادهشد. جهت یافتن دلایل حذف در سنین پایین از گوساله های حذف شده نیز استفاده گردید. بیشترین میزان حذفگاوهای شیری مربوط به سال های 5 و 6 به ترتیب 17/9 و 31/7 گزارش شد. بیشترین علل حذف در گاوداری ها با 29/81درصد مربوط به تولید مثل وبعد از آن مربوط به علت عفونی، متابولیکی وحرکتی به ترتیب 18 ، 17/5 و 15/13 بود. میزانحذف گاوداری ها در ارتباط با ظرفیت واحدها در این تحقیق با ضریب خطای کمتر از 0/0008 معنی دار شد. به این معنیکه افزایش ظرفیت گاوداری ها با میزان حذف دام ها در ارتباط است. همچنین با افزایش ظرفیت ها تا اندازه ای از میزانحذف دام ها کاسته می شود.

لینک کمکی