دانلود فایل word بررسي طول دوره آبستني در برخي از گاوداري هاي شهرستان به شهر و حومه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي طول دوره آبستني در برخي از گاوداري هاي شهرستان به شهر و حومه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی طول دورهی آبستنی و عوامل موثر بر آن در گاوداری های شهرستان بهشهر انجام پذیرفت. دراین بررسی 13 گاوداری پرورش گاوهای خالص و دورگ مورد ملاحظه قرار گرفت. داده های این پژوهش طیتکمیل نمودن پرسشنامه های از قبل طراحی شده حاصل گردید. از مدل طرح کاملا تصادفی نامتعادل پس از اطمینان ازنرمال بودن داده ها استفاده شد و برای مقایسه میانگین طول دورهی آبستنی در هر گاوداری نیز از آزمون دانکن در سطحمعنی داری 5% استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده بین گاوداری های مورد مطالعه اختلاف معنی داری از لحاظ طولدورهی آبستنی وجود دارد. بیشترین و کمترین طول دورهی آبستنی به ترتیب 281/48 و 275/5 روز بود. عوامل ژنتیکی و محیطی نقش مهمی روی طول دوره ی آبستنی دارد.

لینک کمکی