دانلود فایل word بررسي سطوح مختلف پتانسيل اکسيداسيون احيايي (ORP) بر فاکتورهاي BOD و نيترات پساب آبزيپروري ماهيان گرمابي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي سطوح مختلف پتانسيل اکسيداسيون احيايي (ORP) بر فاکتورهاي BOD و نيترات پساب آبزيپروري ماهيان گرمابي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

پتانسیل اکسیداسیون احیای (ORP) آب یک شاخص فیزیکو- شیمیایی است که تحت تاثیر مجموعه مواد اکسیدکننده و احیاءکننده در آب بوده و علاوه بر اینکه بسیاری از پارامترهای کیفی آب را تحت تاثیر قرار میدهد، خودبه تنهایی بیانگر شرایط عمومی کیفی آب نیز میباشد. با توجه به اهمیت و اثرات این شاخص، تحقیق حاضر با هدفبررسی تاثیر سطوح مختلف ORP آب بر شاخصهای کیفی پساب آبزیپروری ماهیان گرمابی شامل COD ، BOD ،TOC ، نیترات و فسفات انجام گرفت. بدین منظور، پساب آبزیپروری در 4 تیمار ORP با سطوح 200-250 (تیمارشاهد)، 300 - 250 (تیمار اول)، 350 - 300 (تیمار دوم)، 400 - 350 (تیمار سوم) میلی ولت هر کدام در سه تکرار درمخازن 70 لیتری به مدت چهار هفته قرار گرفت. سطوح مختلف ORP در تیمارها با ازون دهی توسط دستگاه ازونسازبه صورت روزانه تنظیم و اندازه گیری ORP نیز با دستگاه ORP متر دیجیتال انجام گردید. بر اساس نتایج، با افزایش سطحORP در تیمارها، فاکتورهای BOD و نیترات به طور معنی داری کاهش یافت. بر اساس نتایج این تحقیق استفاده ازاکسیدکننده قوی مانند ازون و افزایش دامنه ORP میتواند به عنوان ابزاری مناسب جهت بهبود شاخص های کیفیفاضلاب آب زی پروری ماهیان گرمابی استفاده شود.

لینک کمکی