دانلود فایل word بررسي روند تغييرات کيفيت آب رودخانه زاز استان لرستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي روند تغييرات کيفيت آب رودخانه زاز استان لرستان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

حفظ کیفیت آبهای سطحی یکی از مهمترین جنبه های مدیریت منابع آب سطحی است. در همین راستا اینمطالعه با هدف بررسی تغییرات کیفیت آب رودخانه زاز در استان لرستان با استفاده از آزمون های ناپارامتری من-کندال و پتیت در دوره اماری 1393 - 1363 انجام گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است در سالهای اخیر در دوره مطالعاتی تغییراتی در کیفیت آب رودخانه رخ داده است. نتایج نشان داد روند کلی تغییراتپارامترهای TDS, HCO(3), Cl, Ca, Mg و Ec در دورهی زمانی مورد مطالعه افزایشی بوده است. این افزایشسبب کاهش کیفیت آب این رودخانه گردیده است.

لینک کمکی