دانلود فایل word بررسي روش هاي پاکسازي و بهبود بيوگاز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي روش هاي پاکسازي و بهبود بيوگاز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

گرم شدن هوای کره زمین ناشی از انتشار گازهای گلخانه ی پسماند و استفاده از انرژیه ای تجدید ناپذیر و تمامشدنی است. بیوگاز یک منبع انرژی پایدار است که از هضم بی هوازی پسماندهای آلی تولید می شود. در حال حاضر دراکثر مناطق، بیوگاز را تنها درجایی که تولید می شود می توان استفاده کرد. بنابراین حمل ونقل بیوگاز یک نیاز بزرگاست. این عمل را با فشردهسازی گاز در سیلندر میتوان انجام داد. ارتقا بیوگاز خام به بیش از 95% متان، این گازمی تواند به صورت فشرده شده به عنوان سوخت جایگزین در خودرو مورد استفاده قرار گیرد. ارزش اضافه شده به بیوگازتوسط ارتقاء و فشرده سازی به خوبی گاز فشرده طبیعی است، بااین حال به روزرسانی بیوگاز مزیت هایی افزوده در ارتباط باسوخت دارد.به دلیل وجود ترکیباتی نظیر بخارآب، سولفید هیدروژن، دیاکسیدکربن و اجزای ناخالص دیگر در بیوگاز،این گاز نمی تواند این گاز را فشرده یا مورد استفاده قرار داد. بنابراین بعد از جدا کردن بخارآب و دی اکسید کربن، بیوگازمی تواند مانند گاز طبیعی به مصرف برسد. همچنین برای بعضی از مصارف نظیر راه اندازی توربین ها و موتور اتومبیل ها،لازم است تا هیدروژن سولفور از گاز حذف شود. استفاده بهینه از منابع طبیعی از جنبه های مهم مدیریت انرژی است.غنی سازی بیوگاز خام برای محتوای بالای متان، شکلی از منابع انرژی بیوگاز است که می تواند به طور موثر استفادهشود وحالتی پایدار است.

لینک کمکی