دانلود فایل word بررسي رابطه تراکم يوني در بافت با غلظت يوني در خاک شور و آلوده در سازش جنس Anabasis از تيره اسنفناج در استان اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي رابطه تراکم يوني در بافت با غلظت يوني در خاک شور و آلوده در سازش جنس Anabasis از تيره اسنفناج در استان اصفهان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

برخی از جنس های تیره اسفناج در خاک های خشک و شور و در عین حال آلوده به تحولات بشری به خوبی رشد می کنند. این سازش ناشی از تحمل شوری و آلودگی خاک در ارتباط با ساختار تشریحی این گیاهان است. جنس .Anabasis L بیشترین پراکنش را در خاک های آلوده و شور اصفهان دارد. نمونه ها از مناطق مشخص در استان جمع آوری شدند و در حد گونه و واریته شناسایی شدند. از اندام های مختلف بویژه ساقه بررسی های تشریحی به عمل آمد. مقدار عناصر سدیم، کلر و کلسیم خاک کنار ریشه و عناصر سدیم و کلسیم موجود در بافت گیاهی بررسی شدند. بررسی صفات تشریحی به همراه نتایج غلظت های یونی خاک و گیاه نشان دادند که صفات تشریحی و تراکم یونی در بافت ها تحت تاثیر سازش های گیاه نسبت به غلظت یونی خاک و تغییرات محیطی قرار گرفتنه اند.

لینک کمکی