دانلود فایل word بررسي خصوصيات فيزيکي شيميايي خاک در دو منطقه چراي چکنه (دائم) و تابستانه (مطالعه موردي: مراتع شواز استان يزد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي خصوصيات فيزيکي شيميايي خاک در دو منطقه چراي چکنه (دائم) و تابستانه (مطالعه موردي: مراتع شواز استان يزد) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه پایداری خاک پیش نیاز پایداری تولید علوفه در مرتع است. بدین منظور در تحقیق حاضر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک مراتع چکنه و تابستانه شواز استان یزد، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور نمونه برداری به روش تصادفی- سیستماتیک با تعداد 30 پلات دو متر مربعی در امتداد 10 ترانسکت در هر دو سایت با توجه به فرم رویشی غالب و همگنی پوشش انجام شد. در داخل هر پلات فهرست گونه های موجود، درصد تاج پوشش اندازه گیری گردید و از عمق 30 سانتیمتر اول خاک در هر پلات صورت گرفت. در نهایت مقایسه خصوصیات خاک بین دو منطقه با استفاده از آزمون t مستقل در نرم افزار SPSS16 انجام شد. نتایج نشان می دهد میان پوشش گیاهی در مرتع با چرای دامی کاهش معنی داری دارد، اما میان سنگ و سنگریزه نیز در منطقه چرای دائم افزایش معنی داری یافته است (p<0.01). پارامترهایی از قبیل EC، پتاسیم، سدیم، کلسیم، SAR و فسفر در دو منطقه چرای دائم و چرای تابستانه تفاوت معنی داری نشان نمی دهند، اما میان منیزیم، pH، ماده آلی و نیتروژن در منطقه چرای دائم کاهش معنی دار را نشان می دهد (P<0.01) که به علت کاهش میزان پوشش گیاهی و افزایش فرسایش خاک است.

لینک کمکی