دانلود فایل word بررسي چندشکلي ژن شوک حرارتي 70 (Hsp70) در مرغ هاي بومي استان خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي چندشکلي ژن شوک حرارتي 70 (Hsp70) در مرغ هاي بومي استان خوزستان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

پروتئین های شوک حرارتی 70 به دلیل تحمل حرارتی و مقاومت به عوامل استرس زا در پرندگان اهمیت دارند. هدف از اینتحقیق، تعیین چندشکلی ژن شوک حرارتی 70 مرغ بومی استان خوزستان بود. بدین منظور از 130 مرغ بومی شهرستان هایاندیمشک، شوش، رامهرمز و ایستگاه اصلاح نژاد مرغ بومی جهاد (شهرستان باوی) خونگیری بعمل آمد. پس از استخراجDNA، با استفاده از چندین پرایمر، ژن شوک حرارتی 70 تکثیر گردیده و توالی یابی شد. نتایج نشان دهنده وجود چندشکلیدر قسمت ابتدایی ژن شوک حرارتی 70 بود که توسط توالی یابی محصولات PCR تایید گردید و دو جایگاه پلی مورفیک دراین منطقه شناسایی شد: یک جهش از نوع انتقال در موقعیت 277+ (A259G) بوده که سبب جایگزینی گوانین با آدنینمی شود و یک جهش از نوع جابجایی در موقعیت 277+ (C277G) بود که سبب جایگزینی گوانین با سیتوزین می گردد. هردو جهش، جهش خاموش هستند و تغییری در توالی اسید امینه پروتئین شوک حرارتی 70 ایجاد نمی کنند. آزمون کای مربعنشان داد که جایگاه های مورد بررسی در حالت تعادل هاردی- وینبرگ نیستند. بعلاوه، هتروزیگوسیتی مشاهده شده و تعداد آلل موثر نشان داد که میزان تنوع این جایگاه ها در جمعیت بالاست. بنابراین باید در حفظ این جمعیت کوشید تا در آیندهبتوان از این مخازن با ارزش در صورت نیاز استفاده نمود.

لینک کمکی