دانلود فایل word بررسي جداسازي ژن bssA در نمونه هاي خاک محيطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي جداسازي ژن bssA در نمونه هاي خاک محيطي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: ژن bssA آنزیم کلیدی سنتز بنزیل سوکینات برای تجزیه تولوئن بی هوازی می باشدکه توالی های کلونی bssA از مواد رسوبی آلوده تحت تاثیر فوران نقشی در جزایر آتلانتیک و در منطقه پارک ملی شناسایی شده و از بقایای میکروکوزوم های رسوبی اصلاحی هیدروکربنی در مالورکا ساخته شدند. هدف از این مطالعه بررسی امکان جداسازی ژن bssA در نمونه های خاک، مناطق نفتی به کمک تکنیک PCR می باشد و سپس تکثیر ژن مزبور و کلونیگ ژن bssA در وکتور PTZ57R می باشد. روش بررسی: 23 نمونه محیطی از خاک و نمونه های استاندارد جمع آوری شد و استخراج DNA از آنها انجام شد و محصول PCR، بر روی ژل آگارز 1/5 درصد مشاهده گردید و سپس کلونینگ ژن bssA با استفاده از کیت T/A Cloning فرمنتاس در وکتور PTz57R صورت گرفت و از سوش باکتری JM107Ecoli برای تهیه سلول مستعد استفاده شد. یافته ها: نتایج PCR بر روی نمونه های محیطی، نشان داد که هیچ کدام حاوی ژن bssA و از نمونه های استاندارد که از سوش باکتری سودوموناس پوتیدا برای گلونینگ ژن bssA در وکتور PTz57R استفاده شد و کلنی های سفید بر روی پلیت LB-Agar حاوی IPTG, Amp.X-Gal نمایان گشت که کلنی های سفید دارای پلاسمید نوترکیب می باشند. نتیجه گیری: اثر بهبود آنزیمی در شرایط آزمایشگاهی، با استفاده از ابزارهای مولکولی مانند: مهندسی DNA برای تولید و پالایش زیستی فوق العاده، نباید مزایای این زمینه، نادیده گرفته شود. مطالعات ما نشان داد که آنزیم باکتری Amp , IPTG جایگزین بهتری برای استفاده در برابر آلودگی نفتی در محیط زیست به دلیل آنزیم های خاصی برای ترکیبات مقاوم می باشد.

لینک کمکی