دانلود فایل word بررسي تنوع و تجزيه رگرسيون براي عملکرد دانه در سورگوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تنوع و تجزيه رگرسيون براي عملکرد دانه در سورگوم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

به منظور دستیابی به تاثیرگذارترین صفات بر عملکرد دانه سورگوم، 21 نمونه از ژرم پلاسم خارجی سورگوم دانه ای در مزرعهپژوهشی جنوب استان کرمان و منطقه جیرفت در قالب طرح آگمنت با سه شاهد مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که صفات ازتنوع فنوتیپی بالایی برخوردار بودند. دامنه کل تغییرات برای اکثر صفات طیف وسیعی را نشان داد، که حاکی از وجود تنوع بالا در بینژنوتیپ های موردبررسی بود. نتایج حاصل از تجزیه رگرسیون گام به گام برای عملکرد دانه بهعنوان متغیر وابسته و سایر صفات اندازه گیریشده به عنوان متغیرهای مستقل نشان داد که صفاتی که ضریب بیشتری دارند دارای نقش اساسی تری در افزایش عملکرد دارند. از میانصفات اندازه گیری شده چهار صفت وارد مدل شدند که به ترتیب شامل تعداد دانه در پانیکول، ارتفاع بوته، تعداد پانیکول و وزن هزار دانهبودند. اولین صفت وارد شده به مدل تعداد دانه در پانیکول بود که 62 درصد از تغییرات عملکرد دانه را به تنهایی توجیه نمود. مقدار (R(2مربوط به مدل رگرسیون نشان داد که 94 درصد از تغییرات واریانس عملکرد دانه تابع صفات وارد شده در مدل است. این صفات میتواننددر برنامه اصلاحی برای بهبود ژنتیکی عملکرد دانه موردتوجه قرار گیرند.

لینک کمکی