دانلود فایل word بررسي تنوع ژنتيکي در گياه ziziphus jujuba Mill. با مارکر مولکولي SRAP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تنوع ژنتيکي در گياه ziziphus jujuba Mill. با مارکر مولکولي SRAP :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

عناب (Ziziphus jujube Mill) (2n=دانلود فایل word بررسي تنوع ژنتيکي در گياه ziziphus jujuba Mill. با مارکر مولکولي SRAP=24) به عنوان یک گیاه دارویی مهم به تیره Rhamnaceae تعلق دارد. اینگیاه علاوه بر استفاده دارویی دارای جنبه زینتی نیز بوده و در جلوگیری از فرسایش خاک و بیابان زدایی کاربرد وسیعیدارد. شناخت ساختار ژنومی و ایجاد تنوعات ژنتیکی مناسب در میان ارقام زراعی، از مهمترین ابزارها در اصلاح نباتاتمحسوب می شود. کشت دائمی و پیوسته ارقام گیاهان که اغلب اوقات به دلیل هدف های زراعی خاص صورت می گیردپس از گذشت سال های طولانی می تواند منجر به فرسایش ژنتیکی شود. به همین دلیل شناسایی تنوع ژنتیکی موجود درارقام یا جمعیت های مختلف گیاه عناب بسیارمهم است. در تحقیق حاضر سعی شده است تا با استفاده از نشانگرهایمولکولی SRAP به بررسی وجود و میزان تنوع ژنتیکی در میان چند جمعیت از گیاه عناب در ایران بپردازد، و بخشیاز ذخیره ژنتیکی گیاه عناب در ایران را با استفاده از این مارکرگزارش دهد. نشانگر SRAP ، یک مارکر وابسته بهPCR می باشد که مبنای عمل آن 2 پرایمر تکثیر کننده فوروارد با 17 نوکلئوتید و پرایمر ریورس با 18 نوکلئوتیدمی باشد. طبق این گزارش تکنیک SRAP چندشکلی خوبی را در بین این گونه های مورد مطالعه آشکار می کند.

لینک کمکی