دانلود فایل word بررسي تنوع ژنتيکي اگزون 2 ژن GDF9 با روش HRM در گوسفندان نژاد زندي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تنوع ژنتيکي اگزون 2 ژن GDF9 با روش HRM در گوسفندان نژاد زندي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

به کارگیری فناوری های مولکولی، منجر به کشف جهش هایی با اثر عمده بر بازدهی تولید مثلی گوسفند شده است. بیشتر این جهش ها در ژن های BMP15, GDF9 و Booroola یافت شده اند. در ژن GDF9، جهش های FecGH و FecTT چنین اثری دارند. با توجه به اهمیت چند قلوزایی در گوسفند، وجود این جهش ها و جهش های نوین در نژاد زندی برای ژن GDF9 بررسی شدند. ژن GDF9 اتوزومی بوده که در حالت هموزیگوس منجر به ایجاد عقیمی شده و در حالت هتروزیگوس چند قلوزایی را ایجاد می کند. در این تحقیق پلی مورفیسم ژنتیکی اگزون 2 ژن GDF9 در گوسفندان نژاد زندی با استفاده از روش HRM مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز HRM)High Resolution Melting) تکنیکی است که میزان کاهش فلورسنت را در طی فرایند شیب حرارتی ذوب DNA در اثر خروج رنگ اندازه گیری می نماید. از تعداد 101 راس گوسفند نگهداری شده در مزرعه دانشگاه تهران پردیس ابوریحان واقع در منطقه قزلاق نمونه خون تهیه و از یک جفت پرایمر اختصاصی برای تکثیر اگزون 2 ژن مورد نظر (107 جفت بازی) استفاده شد. تغییرات نوکلئوتیدی در قطعه های مورد نظر با استفاده از تکنیک HRM بررسی شد. همچنین مقایسه نتایج HRM با نتایج تعیین توالی یک مطابقت 100 درصدی را نشان داد. در این مطالعه جهشی برای اگزون 2 ژن GDF9 مشاهده نگردید و فقط تیپ وحشی مشاهده شد.

لینک کمکی