دانلود فایل word بررسي تکامل مغز در بذور حاصل از دو رگ گيري بين گونه اي در جنس پرونوس و تعيين قوه ي ناميه آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تکامل مغز در بذور حاصل از دو رگ گيري بين گونه اي در جنس پرونوس و تعيين قوه ي ناميه آنها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

از تلاقی بین گونه ای، به خصوص تلاقی با گونه های وحشی می توان به منظور افزایش تنوع ژنتیکی و ایجاد ارقام جدیداستفاده نمود. در اصلاح پایه درختان میوه به خصوص در جنس پرونوس استفاده از تلاقی بین گونه ای برای دستیابی بهژنوتیپ های جدید بسیار پر اهمیت است. در این زمینه پژوهشی در ایستگاه تحقیقاتی باغبانی سهند، در قالب طرح بلوک هایکامل تصادفی در سه تکرار و با انجام تلاقی هلو× بادام، زردآلو× گوجه، هلو × زردآلو × بادام، گوجه × بادام، زردآلو، گوجه انجام گردید. در تلاقی هلو با بادام، درصد تشکیل میوه خوب (7 - 5 %) بود. نتایج حاصل از این آزمایش در تلاقیزردآلو با ارقام بادام، گوجه، هلو نشان داد که تلاقی زردآلو با ارقام هلو و بادام فاقد میوه، زردآلو با گوجه دارای میوه بود ونتایج حاصل از تلاقی گوجه با ارقام متعدد بادام، هلو، زردآلو نشان داد؛ گوجه × بادام و گوجه × هلو فاقد میوه، گوجه ×زردآلو دارای نتیجه مثبت و پربارده بود بیشترین درصد تشکیل میوه متعلق به تلاقی بادام با هلو بود بیشترین تعداد گرده و بیشترین درصد جوانهزنی در درخت زردآلو مشاهده گردید و در ردههای بعدی هلو و بادام و هلو× بادام قرار داشتند. در بین دورگ های بین گونه ای مورد مطالعه، دورگ های زردآلو× گوجه نیز از لحاظ تعداد گرده و درصد جوانه زنی در حد مطلوبی بود. تمامی بذور جوانه زنی مطلوب و بالایی داشتند و در بین آنها بادام بالاترین درصد جوانه زنی و در رده بعدی زردآلو قرارداشت. در تلاقی دورگ های بین گونه ای نیز، هلو × بادام بیشترین و دورگ های بادام × گوجه کمترین جوانه زنی را نشان دادند. در بررسی تست زنده بودن دانه گرده در بین دورگ های بین گونه ای، بیشترین تعداد گرده و بیشترین درصد جوانه زنی در درخت GF677 مشاهده گردید.

لینک کمکی