دانلود فایل word بررسي تغييرات هدايت هيدروليکي اشباع سطحي و زيرسطحي در حوزه آبخيز آق امام 2، استان گلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تغييرات هدايت هيدروليکي اشباع سطحي و زيرسطحي در حوزه آبخيز آق امام 2، استان گلستان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

این تحقیق بمنظور بررسی تغییرات هدایت هیدرولیکی اشباع سطحی و زیرسطحی در حوزه آبخیز آقامام 2 واقع در استان گلستان انجامشده است. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مربوط به تیپ واحدهای اراضی نقاط نمونه برداری در دو تیپ فلات لسی و تراس آبرفتیانتخاب شد. در هر تیپ از پنج نقطه و دو عمق 0 تا 5 سانتیمتر و 30 تا 35 سانتیمتر از سطح زمین نمونه خاک دست خورده و همچنیندست نخورده تهیه گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که در بیشتر خواص فیزیکوشیمیایی خاک تفاوت قابل ملاحظه ای بین دو تیپ فلاتدر تیپ تراس آبرفتی به مراتب بیشتر از تیپ فلات لسی است و تغییرات در تیپ فلات pH لسی و تراس آبرفتی دیده می شود. نواساناتدر تراس آبرفتی بسیار زیاد بوده و رابطه نسبتا خطی بین مقدار EC لسی روند نسبتا خطی می باشد. همانند پارامتر قبلی، نوسانات پارامترEC سطحی و زیرسطحی وجود دارد. همانطور که انتظار میرفت میزان درصد مواد آلی در تیپ تراس آبرفتی بمراتب بیشتر از تیپ فلات لسی می باشد. در هر دو تیپ یک روند افزایشی بین درصد مواد آلی سطحی و زیرسطحی وجود دارد. نتایج حاصل از هدایت هیدرولیکیاشباع نشان داد که میزان این پارامتر در تیپ تراس آبرفتی به مراتب بیشتر از تیپ فلات لسی است. این موضوع با توجه به نوع بافت خاکدر این دو تیپ بدیهی بنظر میرسد. علاوه براین رابطه خطی بین هدایت هیدرولیکی اشباع سطحی و زیر سطحی در تیپ فلات لسی دیدهمی شود. برخلاف تیپ فلات لسی، رابطه معنیداری بین هدایت هیدرولیکی اشباع سطحی، هدایت هیدرولیکی اشباع زیر سطحی در تیپتراس آبرفتی دیده نمی شود.

لینک کمکی