دانلود فایل word بررسي تغييرات ظرفيت آنتي اکسيداني شير در گاوهاي شيرده هلشتاين با استفاده از تغذيه دانه کتان اکسترود شده و فرآوردههاي فرعي پوست پسته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تغييرات ظرفيت آنتي اکسيداني شير در گاوهاي شيرده هلشتاين با استفاده از تغذيه دانه کتان اکسترود شده و فرآوردههاي فرعي پوست پسته :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

مطالعات محدودی در رابطه با اثر دانه کتان بر روی خصوصیات آنتی اکسیدانی شیر انجام شده است. این پژوهش به منظور بررسی اثراستفاده از دانه کتان اکسترود شده بر ظرفیت آنتی اکسیدانی شیر در گاوهای شیرده هلشتاین تغذیه شده با جیره حاوی فرآورده های فرعیپسته انجام شد. در این آزمایش، 20 راس گاو شیرده هلشتاین در اواسط شیردهی (میانگین تولید 1±40 کیلوگرم) در قالب یک طرح کاملا تصادفی مورد استفاده قرار گرفتند. تیمارهای آزمایشی شامل جیره حاوی تخم پنبه (شاهد)، تخم پنبه و پوست پسته (تیمار 2)، دانه تان اکسترود شده (تیمار 3) و دانه کتان اکسترود شده و پوست پسته (تیمار 4) بودند. داده های با استفاده از رویه GLM و نرم افزار (SAS (2003 مورد تجزیه آماری قرار گرفتند. میانگین مشاهدات نیز توسط آزمون Lsmeans در سطح معنی داری 0/05 مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان دادند که شیر گاوهای تغذیه شده با تیمار حاوی دانه کتان دارای بالاترین ظرفیت آنتی اکسیدانی و کمترین میران غلظت مالوندی آلدئید (MDA) بوده است (P<0/05). در واقع این آزمایش نشان دادکه تیمارهای حاوی دانه کتان اکسترود شده تمایل اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه (PUFA) برای شرکت در فرآیند پراکسیداسیون کاهش یافته و در نتیجه تمایل کمتری برای تبدیل شدن به MDA داشتند.

لینک کمکی