دانلود فایل word بررسي تغييرات زماني و مکاني کيفيت آب زيرزميني حوزه فومنات بين سال هاي 81 تا 95

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تغييرات زماني و مکاني کيفيت آب زيرزميني حوزه فومنات بين سال هاي 81 تا 95 :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

آسیب پذیری یک ویژگی نسبی و خاص برای سیستم آب زیرزمنینی است که این ویژگی بدون بعد بوده و می توان این گونه بیان کرد که آسیب پذیری آب زیرزمینی تابعی از زمین شناسی، هیدروژئولوژی و خصوصیات فیزیکی- شیمیایی آلودگی است که از یک نقطه به نقطه دیگر تغییر می کند. محدودیت کمی و کیفی منابع آب، توزیع نامنظم زمانی و مکانی بارندگی و خصوصا خشکسالی های اخیر، لزوم ارزیابی و پایش منابع آب را در ایران بیش از پیش آشکار می سازد. هدف از این مطالعه شناسایی بیشتر و بهتر ویژگی آب زیرزمینی حوزه فومنات گیلان بین سال های 81 تا 95 با استفاده از نرم افزار Arc gis 10.3 می باشد. برای این منظور اطلاعات کمی و کیفی (SAR ،TH ،TDS ،PH ،Anion ،Kation ،Mg, Cl ،Ca ،So4 ،Na) آب زیرزمینی حوزه فومنات از حدود 81 چاه مشاهده ای، استخراج و از سازمان آب منطقه ای استان گیلان تهیه گردید. نتایج این بررسی نشان می دهد که به دلیل افزایش بارندگی از سال 81 تا 95 سطح آب زیرزمینی منطقه فومنات به میزان 0.37 میلیمتر افزایش یافته و ازفاکتورهای شیمیایی (TH, EC, TDS, PH) فقط PH به میزان 0.26 افزایش داشته ولی در مجموع میزان آنیون ها (CL, SO4, HCO3) تغییری نکرده این در حالی است که کاتیون ها (CA, NA, Mg) به میزان 0.09 میلی اکی والان بر لیتر افزایش یافته و SAR حوزه فومنات نیز معادل 0.65 میلی اکی والان بر لیتر زیاد گشته است.

لینک کمکی