دانلود فایل word بررسي تغييرات زماني جزاير حرارتي روز و شب هنگام با استفاده از داده هاي ماهواره Terra MODIS (مطالعه موردي: شهر ميناب)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تغييرات زماني جزاير حرارتي روز و شب هنگام با استفاده از داده هاي ماهواره Terra MODIS (مطالعه موردي: شهر ميناب) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

استان هرمزگان جزایر حرارتی شهری چالش های فراوانی از جمله تغییر در خرد اقلیم ها، افزایش مصرف انرژی، آب و ... ایجاد نموده است وافزایش مداوم درجه حرارت شهری یا بعبارتی جزایر حرارتی یکی از نگرانی های قابل توجه می باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تغییراتزمانی دمای سطح زمین (LST) در روز و شب با استفاده از داده های سنجنده، Modis ماهواره Terra و رابطه آن با دمای هوا در یک دوره 17 ساله بود. داده مورد استفاده در این تحقیق MOD11A2 و MYD11_A2 میباشد که شامل دمای سطح زمین در روز و شب باقدرت تفکیک مکانی 1 کیلومتر و تفکیک زمانی 8 روزه در دوره زمانی 2000 تا 2017 می باشد. همچنین رابطه رگرسیونی بین میانگیندمای سطح زمین در روز با داده های دمای هوا استخراج و مورد بررسی قرار گرفت. داده های یاد شده با کدنویسی در سامنه گوگل ارثانجین (GEE) از سایت USGS اخذ شد. برای هر تصویر یک میانگین به اندازه محدوده مورد مطالعه استخراج شد. تعداد تصاویر دانلود شده بالغ بر 780 تصویر روز و شب دمای سطح زمین بودند. بیشترین دمای سطحی روزهنگام با 52/138 درجه سانتی گراد در ماه می سال 2009 و کمترین میزان آن با 16/488 درجه سانتیگراد در ژانویه سال 2008 رخ داده است. روند تغییرات زمانی دمای سطحی روز هنگام کاهش 2 الی 3 درجه ای را در مورد داده های روزهنگام نشان داد. نتایج ارزیابی زمانی داده های شب هنگام محدوده مورد مطالعه حکایت از یک روند ثابت و بدون تغییرات در مورد داده های سطح زمین نشان دادند. بیشترین دمای سطحی شب هنگام مربوط به تاریخ26 ژوئن 2009 با 31/477 درجه سانتی گراد و کمترین دمای شبانه با 16/189 درجه سانتیگراد در ژانویه سال 2008 رخ داده است. بررسی رابطه رگرسیونی بین دمای هوا (اخذ شده از داده های ایستگاه هواشناسی میناب) و دمای روزهنگام سطح زمین (r(2 معادل 0/85 را نشان دادند.

لینک کمکی