دانلود فایل word بررسي تاثير مقادير مختلف پتاسيم بر اجزاي عملکرد نيشکر و فرم هاي پتاسيم خاک جنوب خوزستان (مطالعه موردي کشت و صنعت نيشکر اميرکبير)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثير مقادير مختلف پتاسيم بر اجزاي عملکرد نيشکر و فرم هاي پتاسيم خاک جنوب خوزستان (مطالعه موردي کشت و صنعت نيشکر اميرکبير) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

پتاسیم کارکردهای بسیار مهمی در تنظیم پتانسیل اسمزی سلول، حفظ و نگهداری آماس، نمو سلول و فعالیت روزنه دارد. نیشکر (.Saccharum officinarum L) مهمترین گیاه برای تامین قند و دارای صنایع جانبی متعدد است و با توجه به زیست توده بالا، نیاز به جذب مقدار زیادی پتاسیم در سراسر چرخه حیات خود دارد. این تحقیق در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی در مزارع کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر در سال زراعی 95-1394 انجام شد. برای انجام تحقیق، تیمار کود نیترات پتاسیم در سه سطح شاهد 75 و 150 کیلوگرم در هکتار اعمال شد. در طی اجرای طرح تراکم، عملکرد، وزن ساقه، میزان پتاسیم قابل جذب، پتاسیم تثبیت شده در خاک مطالعه گردید. اعمال تیمار کود پتاسیم بر میزان تراکم و ع ملکرد گیاه در مزرعه تغییرات معنی داری نشان نداد اما میزان وزن ساقه در تیمار 150 کیلوگرم در هکتار نسبت به نمونه شاهد و تیمار 75 کیلوگرم در هکتار، اختلاف معنی داری نشان داد. افزایش وزن ساقه که به دلیل افزایش قطر ساقه می باشد، می تواند در جلوگیری از ورس محصول نیشکر مهیا شدن امکان برداشت سبز مزارع نیشکر بسیار مفید واقع گردد و به دلیل کاهش برداشت سوخته ضمن رعایت الزامات زیست محیطی سبب بهبود و حفظ مواد آلی خاک و درنتیجه حصول تولیدی پایدار خواهد شد. میزان پتاسیم تثبیت شده خاک تحت تاثیر تیمار کود پتاسیم تغییرات معنی داری را نشان نداد، اما در تیمار 150 کیلوگرم در هکتار، اختلاف معنی داری در میزان پتاسیم قابل جذب خاک دیده شد. افزایش پتاسیم قابل جذب در دراز مدت سبب بهبود کیفی نیشکر تولیدی خواهد شد.

لینک کمکی