دانلود فایل word بررسي تاثير گرده گل، شفيره نر و لارو ماده زنبورعسل (.Apis mellifera L) بر جمعيت نوزادان کلني هاي مستقر در مراتع تابستانه و فاقد گرده گل در استان خراسان شمالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثير گرده گل، شفيره نر و لارو ماده زنبورعسل (.Apis mellifera L) بر جمعيت نوزادان کلني هاي مستقر در مراتع تابستانه و فاقد گرده گل در استان خراسان شمالي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در مطالعه حاضر امکان استفاده از شفیره های نر جوان در فرایند حذف فیزیکی کنه واروا (Varroa destructor)، لاروهای ماده جدا شدهدر فرآیند تولید ژله رویال و مکمل گرده گل بر میزان تخم، لارو و شفیره زنبوران عسدل (.Apis mellifera L) در کلنی های مستقر درمراتع تابستانه و فاقد گرده گل در روستای مشما از توابع استان خراسان شمالی مورد ارزیابی قرار گرفت. برای انجام این تحقیق تعداد 16عدد کلنی با ملکه یکسان خواهری با میزان جمعیت و ذخایر غذایی یکسان به طور تصادفی در سه تیمار آزمایشی شامل زنبوران تغذیهکرده از لارو ماده + شکر (تیمار A)، زنبوران تغذیه کرده از شفیره های نر جوان + شکر (تیمار B)، زنبوران تغذیه کرده از گرده گل + شکر (تیمار C) و گروه شاهد که فقط با شربت شکر یک به یک به مدت 45 روز به تعداد پانزده بار (هر سه روز یک بار) و هر بار به مقدار یکسان از نظر پروتئین خام هر کدام با چهار تکرار تغذیه شدند. نتایج نشان داد که استفاده از شفیره های نر جدوان، لاروهای ماده و گرده گلهیچ گونه تاثیر معنی داری بر میزان تخم، لارو و شفیره در تیمارهای آزمایشی در مقایسه با گروه شاهد نداشت (p> 0/05).

لینک کمکی