دانلود فایل word بررسي تاثير سطوح مختلف زئوليت و قارچ ماريکوريزا با دور آبياري برخصوصيات کمي و کيفي هميشه بهار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثير سطوح مختلف زئوليت و قارچ ماريکوريزا با دور آبياري برخصوصيات کمي و کيفي هميشه بهار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis) گیاهی یکساله، متعلق به خانواده Asteraceae است که اغلب از ان به عنوانیک گیاه دارویی و زینتی استفاده می شود. این گیاه از نظر زینتی ارزشمند است. از سویی کاهش منابع آب رشد و گسترشفضاهای سبز را با مشکلاتی روبرو نموده و راهکارهایی در این زمینه پیشنهاد گردیده است. برای این هدف آزمایشی جهت بررسی تاثیر سطوح مختلف زئولیت در سه سطح (صفر، 10 و 20 درصد) و قارچ ماریکوریزا (بدون قارچ، قارچ Mosea و Intraradices) با دوره آبیاری در سه سطح (2، 4 و 6 روز) و با 4 تکرار بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی همیشه بهاردر دانشگاه آزاد شیروان انجام گرفت. در پایان آزمایش صفاتی مانند شاخص اسپد کلروفیل و محتوی نسبی آب برگ و ارتفاع گیاه، قطر ساقه و همچنین وزن تر و خشک گیاه اندازه گیری شدند. نتایج بدست آمده در این آزمایش نشان داد تیمار زئولیت 20 درصد در اغلب صفات اندازه گیری شده بهترین نتیجه را داشت (p0.01) و در بین انواع قارچ استفاده شده تیمار با قارچ Mosea و در برخی موارد تیمار بدون قارچ منجر به افزایش صفت اندازه گیری شده گردید. در فواصل مختلف آبیاری فاصله 2 روز و در موارد اندک فاصله 4 روز آبیاری تاثیر مثبتی در افزایش صفات اندازه گیری شده داشت. در اثر متقابل سهگانه، تیمار زئولیت 20 درصد، بدون قارچ و فواصل 6 روز آبیاری بیشترین تاثیر را در افزایش صفات اندازه گیری شده داشت. درمجموع میتوان با استفاده از ترکیباتی کمبود آب را مدیریت نمود.

لینک کمکی