دانلود فایل word بررسي تاثير سطوح مختلف آلفا لينولنيک اسيد (ALA) بر روي برخي صفات عملکردي در کلني هاي زنبورعسل (Apis mellifera)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثير سطوح مختلف آلفا لينولنيک اسيد (ALA) بر روي برخي صفات عملکردي در کلني هاي زنبورعسل (Apis mellifera) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

این طرح تحقیقاتی به منظور ارزیابی اثرات تغذیه ای سطوح مختلف آلفا لینولنیک اسید (ALA) بر روی برخی صفات عمکردی زنبورعسل (Apis mellifera)با جیره های غذایی مختلف و در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار و 5 تکرار در بسطام از توابع شهرستان شاهرود انجام گرفت .کلنیها از نظر عسل، جمعیت و ملکه خواهری هم سن، یکسان سازی گردیدند. 5 جیره غذایی برای این آزمایش در نظر گرفته شد و کلنی ها به پنج گروه تقیسم بندی شدند گروه کنترل گروه(A) با جیره غذایی پایه تغذیه شد که در این جیره غذایی هیچ ALA اضافه نشد. چهارگروه دیگر با جیره های غذایی با میزانهای ذکر شده از ALA تغذیه شدند: گروه (B) شامل 2 درصد ALA، گروه (C) شامل 4 درصد ALA، گروه (D) شامل 6 درصد ALA و گروه (E) شامل 8 درصد ALA. جیره غذایی پایه مخلوطی از آرد گلوتن ذرت، آرد سویا و مخمر آبجو بود. اجزای ترکیبی دیگر جیره غذایی پایه شامل این مواد می شود : ساکاروز، سیترات سدیم، کولین کلرید و کربنات کلسیم. در این طرح پارامترهایی همچون مصرف جیره غذایی جایگزین گرده، وزن تولد زنبورهای کارگر و تولیدعسل اندازه گیری شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری داده ها نشان میدهد که بیشترین مصرف جیره غذاییجایگزین گرده مربوط به گروه C و B بود که اختلاف معنی داری با سایر گروهها داشته است (P> 0/05). جیره غذایی جایگزین گرده بطور قابل ملاحظه ای بر وزن تولد زنبورهای کارگر متولد شده تاثیر داشت و زنبورهای کارگر متولد شدهدر گروه C در بالاترین مقدار قرار داشتند (P<0/01). از دیگر نتایج این تحقیق این بود که اثر جیرههای غذایی بر روی میزان تولید عسل معنیدار است و گروه C در میان سایر گروه ها بیشترین میانگین تولید عسل را داشته است.که اختلاف معنی داری با سایر گروه ها داشت (P<0/05).

لینک کمکی