دانلود فایل word بررسي تاثير رسانه هاي ارتباط جمعي بر توسعه بازاريابي گردشگري الکترونيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثير رسانه هاي ارتباط جمعي بر توسعه بازاريابي گردشگري الکترونيک :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

امروز صنعت گردشگری یکی از نیروهای محرک در اقتصاد و به عنوان یکی از صنایع خدماتی مهم در جهان محسوب می شود. از آنجا کهتوسعه صنعت گردشگری به خصوص از طریق رسانه های ارتباط جمعی ، یکی از چالش های مهم محسوب می شود . کشورهایی موفقبوده اند که با به کار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در این صنعت و یافتن راه های جدید بازاریابی به نحو مطلوب توانسته اند ازتوانمندی های این بخش بهره ببرند . بنابراین هدف تحقیق حاضر شناسایی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی بر توسعه بازاریابی گردشگریالکترونیک می باشد . نوع تحقیق کاربری و ماهیت آن توصیفی _ تحلیلی است. گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی _ پیمایشی و بااستفاده از پرسشنامه می باشد . جامعه آماری این تحقیق عبارتند از کلیه کارکنان و کارشناسان دفاتر خدمات مسافرتی در تورهایتفریحی درون مرزی که در شهر مشهد فعالیت می کنند . با توجه به نامحدود بودن جامعه تعداد 200 پرسشنامه توزیع و جمع آوری شد.تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته است . یافته های تحقیق نشان می دهد که افزایش استفاده از رسانه های ارتباط جمعی بر بازاریابی گردشگری الکترونیک تاثیر گذار است.

لینک کمکی