دانلود فایل word بررسي تاثير دماي سطح درياهاي اطراف بر بارندگي فصلي دشت سلماس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثير دماي سطح درياهاي اطراف بر بارندگي فصلي دشت سلماس :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

تاثیر دمای سطح دریاها فقط مربوط به ساحل آن دریاها نمی باشد، بلکه نواحی دورتر را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد. در این پزوهش ارتباط داده های دمای سطح دریاهای سیاه، مدیترانه، سرخ و خلیج فارس بر بارش فصلی دشت سلماس مورد بررسی قرار گرفته است. داده های میانگین ماهیانه دمای سطح آب دریاهای سیاه و مدیترانه و سرخ و خلیج فارس از سایت مت آفیس انگلیس و داده های میانگین ماهیانه 32 ساله بارش از اداره آب منطقه ای آذربایجان غربی برای ایستگاه های باران سنجی دشت سلماس اخذ و ضریب همبستگی پیرسون بین دمای سطح دریاهای سیاه و مدیترانه و سرخ و خلیج فارس با بارش فصلی دشت سلماس محاسبه شد. پژوهش حاضر نشان داد که همبستگی منفی با سطح معنی داری 5 درصد بین دمای سطح آب دریای سیاه و مدیترانه و سرخ با بارش فصلی دشت سلماس وجود دارد. به عبارتی دیگر نتایج به دست آمده نشان داد، افزایش دمای سطح آب دریاهای سیاه، مدیترانه و سرخ کاهش بارش در دشت سلماس را به همراه دارد.

لینک کمکی