دانلود فایل word بررسي تاثير تىش دماي پايين بر شاخص هاي رشدي و بيوشيميايي چهار رقم مرکبات زيىتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثير تىش دماي پايين بر شاخص هاي رشدي و بيوشيميايي چهار رقم مرکبات زيىتي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

تنش دمای پایین یکی از مهمترین عوامل محدود کننده طبیعی رشد و تولید گیاهان زینتی به ویژه برخی از ارقام زینتی مرکبات می باشد. به همین منظور پژوشه حاضر با اعمال تیمارهای دمای پایین با چهار سطح (3، صفر، 3- و 6- درجه سانتی گراد) روی چهار رقم مرکبات زینتی (انگشت بودا، کالاموندین، لایم کوات) بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در پزوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری کشور واقع در شهر رامسر در سال 1394 به اجرا درآمد. نتایج پژوهش نشان داد که تنش دمای پایین و نوع رقم بر شاخص های نشت یونیف محتوای نسبی آب برگ، میزان کلروفیل، پتانسیل آب برگ، پرولین و پراکسیداسیون لیپیدها معنی دار بود. در حالیکه برهمکنش دما و رقم تنها بر شاخص نشت یونی، کلروفیل a، کلورفیل کل و محتوای نسبی آب برگ معنی دار شد. بیشترین مقدار نشت یونی و پتانسیل آب برگ در دمای 6- درجه سانتی گراد و در رقم انگشت بودا مشاهده شد. همچنین حداکثر محتوای پرولین و پراکسیداسیون لیپیدها به ترتیب در دماهای 3- و 6- درجه سانتی گراد حاصل شد. در بین این چهار رقم، انگشت بودا کمترین و کامکوآت بیشتری تحمل پذیری به شرایط تنش سرمایی را نشان دادند. بنابراین استفاده از انگشت بودا در فضای سبز شهری می تواند با مدیریت صحیح در جهت افزایش تحمل پذیری به تنش دمای پایین ممکن گردد.

لینک کمکی