دانلود فایل word بررسي تاثير تنش خشکي و تلفيق کو دهاي آلي و شيميايي برخصوصيات کمي و ترکيبات اسانس گياه گشنيز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثير تنش خشکي و تلفيق کو دهاي آلي و شيميايي برخصوصيات کمي و ترکيبات اسانس گياه گشنيز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

به منظور مطالعه تاثیر تنش خشکی و سیستم تغذیه ای تلفیقی کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد، میزان و ترکیبات اسانس بررسیانجام پذیرفت. در این تحقیق گیاه گشنیز تحت تیمارهای کود تلفیقی در سه سطح A: عدم مصرف کود B؛ 75% ورمی کمپوست، 25% سولفات پتاسیم C؛ 25% ورمی کمپوست، 75% سولفات پتاسیم، و فاکتور تنش در سه سطح a: بدون تنش (آبیاری 7 روز) b: تنش ملایم (آبیاری 14 روز) c: تنش شدید (آبیاری 21 روز) درآزمایشی فاکتوریل در قالب طرح بلو ک های تصادفی در سه تکرار انجام گرقت. صفات ارتفاع بوته ،وزن تر و خشک بوته ،درصد و شناسایی ترکیبات اسانس مورد مطالعه قرار گرفتند. اسانس پیکر رویشی با استفاده از روش تقطیر با آب استخراج و اندازه گیری شد ترکیبات اسانس به روش دستگاهی GC/MS مورد شناسایی قرار گرفتند پس از تزریق اسانس به GC و مشاهده طیف کروماتوگرام، حضور تعدادی ترکیب نشان داده شد. با استفاده از زمان بازداری (RI)، طیف جرمی، مقایسه با ترکیبات موجود در کتابخانه اطلاعات کامپیوتر، شناسایی ترکیبات اسانس و تعیین درصد کمی در آنها انجام شد.نتایج نشان داد اجزای عملکرد گیاه با افزایش درصد مصرف کود آلی ورمی کمپوست در سیستم تغذیه ای تلفیقی و تیمار آبیاری 7 روز(بدون تنش) افزایش یافت. درصد اسانس با افزایش سطوح تنش، درصد بالاتری را نشان داد و اثرات متقابل در این صفات در سطح آماری%1 معنی دار شدند.و ترکیبات اصلی وفنلی اسانس نیز با مصرف درصد بیشتری از کود آلی ورمی کمپوست و افزایش تنش بیشتر شدند.

لینک کمکی