دانلود فایل word بررسي تاثير پربيوتيک ايزومالتو-اليگوساکاريد (IMO) بر عملکرد، سيستم ايمني هومورال و برخي فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثير پربيوتيک ايزومالتو-اليگوساکاريد (IMO) بر عملکرد، سيستم ايمني هومورال و برخي فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر پربیوتیک ایزومالتو-الیگوساکارید (IMO) بر عملکرد، سیستم ایمنی هومورال و برخیفراسنجه های خونی جوجه های گوشتی در قالب طرح کاملا تصادفی و با چهار تیمار آزمایشی تغذیهای شامل تیمار 1 (تیمار شاهد، جیرهپایه فاقد پربیوتیک)، تیمار2 (0/02 درصد پربیوتیک ایزومالتو-الیگوساکارید) تیمار 3 (0/04 درصد پربیوتیک ایزومالتو-الیگوساکارید) وتیمار 4 (0/06 درصد پربیوتیک ایزومالتو-الیگوساکارید) طراحی و اجرا گردید. بدین منظور، تعداد 120 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308، گروه های 10 قطعه ای با میانگین وزنی 3±39 گرم وزن کشی و به صورت تصادفی بین واحدهای آزمایشی تقسیم شدند. طول دوره پرورش 42 روز بود و در این مدت آب و خوراک به صورت آزاد در اختیار جوجه ها قرار گرفت. در پایان صفات عملکردی (افزایش وزن،مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذائی)، پاسخ ایمنی همورال (تیتر آنتی بادی بر علیه ویروس نیوکاسل) و فراسنجه های خونی (تری گلیسیرید، کلسترول، LDL و HDL) مورد سنجش قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که تیمارهای حاوی 0/04 و 0/06 درصد پربیوتیک ایزومالتو-الیگوساکارید توانستند اثر معنی داری بر افزایش وزن جوجه ها نسبت به تیمار شاهد ایجاد نمایند (p<0.05). همچنین بین تیمارهای آزمایشی از نظر مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذائی و فراسنجه های خونی اختلاف معنی داری مشاهده نگردید (p> 0.05). همچنین پاسخ ایمنی همورال تنها در تیمار حاوی 0/04 درصد پربیوتیک ایزومالتو-الیگوساکارید با تیمار شاهد و سایر تیمارها اختلاف معنی داری داشت (p<0/05). لذا با توجه به نتایج بدست آمده به نظر می رسد استفاده از پربیوتیک ایزومالتو-الیگوساکارید بویژه در سطح 0/04 درصد با تاثیر مثبت بر افزایش رشد و پاسخ ایمنی می تواند در صنعت پرورش جوجه های گوشتی مورد توجه قرار گیرد.

لینک کمکی