دانلود فایل word بررسي تاثير پرايمينگ بذر بر روي صفات مورفولوژيکي بذور ذرت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثير پرايمينگ بذر بر روي صفات مورفولوژيکي بذور ذرت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

جوانه زنی بذر، مرحله پیچیده و پویایی از رشد گیاه می باشد و از طریق اثراتی که روی استقرار گیاهچه دارد می تواند عملکردرا بهبود بخشد. پرایمینگ عبارت است از جذب آب به مقدار لازم برای آغاز فرایندهای جوانه زنی بذر است که هدف آنافزایش درصد و سرعت جوانه زنی، کوتاه شدن متوسط زمان جوانه زنی، بهبود رشد و بنیه گیاهچه در طیف وسیعی از شرایطمحیطی می باشد . پرایمینگ بذور تکنیکی است که به وسیله آن بذرها قبل از کشت در آب و محلول های حاوی عناصر کممصرف و پر مصرف برای مدت معین خیسانده و سپس به طور سطحی خشک می شوند. بذرهای پرایم شده پس از قرار گرفتندر بستر خود، زودتر جوانه زده و در پی آن، استقرار در گیاهان حاصل از این بذرها، سریع تر ، بهتر و در عین حالی یکنواخت ترانجام می پذیرد. تحقق چنین شرایطی به لحاظ زیستی و بوم شناختی موقعیت ویژه ای به گیاهان حاصل از بذرهای پرایم شدهمی دهد. پرایمینگ، قرار دادن بذر قبل از کاشت در یک محلول با پتانسیل آبی مشخص جهت جذب آب و انجام بعضی مراحلقبل از جوانه زنی می باشد. روشهای مختلف پرایمینگ شامل اسمو پرایمینگ، هیدرو پرایمینگ، ماتریک پرایمینگ، پرایمینگهورمونی و بیو پرایمینگ و پرایمینگ مزرعه ای است.

لینک کمکی