دانلود فایل word بررسي پيامدهاي عمده گردشگري بر محيط زيست شهرهاي ساحلي (مطالعه موردي: شهر بابلسر)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي پيامدهاي عمده گردشگري بر محيط زيست شهرهاي ساحلي (مطالعه موردي: شهر بابلسر) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

گردشگری در شهرهای ساحلی نظیر هر مکان جغرافیایی، دارای پیامدهای مثبت و منفی اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی است، بطوری که توسعه آن بدون برنامه ریزی اصولی و مدیریت صحیح امکان پذیر نیست. از این رو پژوهشحاضر با هدف بررسی پیامدهای عمده گردشگری بر محیط زیست شهر بابلسر صورت پذیرفته است. روش تحقیق در اینپژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده است. به این ترتیب که پس از بررسی ادبیات تحقیق، جهت تعیین مهمترینپیامدهای عمده زیست محیطی گردشگری در شهر بابلسر از روش دلفی و جهت تعیین شدت و ماهیت این پیامدها ازروش تلفیقی ماتریس لئوپولد اصلاح شده معروف به ماتریس ایرانی و ماتریس آیکولد و نظر گروه کارشناسی دلفیاستفاده گردید. نتایج حاکی از آن است، که بیشترین شدت پیامدهای عمده گردشگری بر محیط زیست شهر بابلسر بهترتیب بر مولفه های خاک، آب، فون، فلور، هوا و صدا وارد می گردد.

لینک کمکی