دانلود فایل word بررسي پتانسيل زمين گردشکري با استفاده از سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي، مطالعه موردي شهرستان کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي پتانسيل زمين گردشکري با استفاده از سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي، مطالعه موردي شهرستان کرمان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

یکی از جنبه های ناشناخته گردشگری پایدار، زمین گردشگری (ژئوتوریسم) می باشد که وابسته به طبیعت است و بهمعرفی پدیده های زمین شناسی به گردشگران با هدف حفظ هویت مکانی، منابع گردشگری و طبیعت بی جان می پردازد.زمین گردشگری از علوم مختلفی برای دعوت علاقمندان به طبیعت و پدیده های زمین شناسی و جاذبه های زیبای زمینکمک می گیرد. ازجمله علومی که می تواند کمک شایانی به زمین گردشگری کند، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) وسنجش از دور(RS) می باشد. هدف اصلی این تحقیق شناسایی پتانسیل های ژئوتوریسمی در شهرستان کرمان بااستفاده از فناوری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی است. بدین منظور با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست8، تصویر رقومی ارتفاع SRTM و داده های توپوگرافی شهرستان اقدام به تهیه لایه های اطلاعاتی مورد نیاز در نرم افزارARC GIS گرددید. در این تحقیق چهار معیار اصلی؛ زیبایی/ کاربری اراضی، زمین شناسی/ علمی، زیرساخت/ محیطانسانی و توپوگرافی در نظر گرفته شده است. میانگین هندسی و وزن معیارها و زیرمعیارها با استفاده از نرم افزار Expert Choice جهت مدلسازی محاسبه و در نهایت با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تلفیق و مناطق دارایپتانسیل مشخص شد. نتایج این مطالعه نشان میدهد که حدود 39/29 درصد که مساحتی برابر با 1477.24 هکتار ازوسعت کل منطقه مورد مطالعه در پهنه فوق العاده مناسب تا مناسب قرار گرفته است که بیشتر در در سمت شمال،شمال غرب و شمال شرق منطقه واقع شده اند.

لینک کمکی