دانلود فایل word بررسي پارامترهاي موثر بر تبخيرتعرق پتانسيل در مقياس سالانه (مطالعه موردي:شهرستان تربت جام)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي پارامترهاي موثر بر تبخيرتعرق پتانسيل در مقياس سالانه (مطالعه موردي:شهرستان تربت جام) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

در این مطالعه در شهرستان تربت جام در استان خراسان رضوی انجام گرفت. داده های هواشناسی در طول دروه آماری 25 ساله از ایستگاه سینوپتیک این شهرستان اخذ گردید. در این تحقیق پارامترهای درجه حرارت، رطوبت نسبی، ساعات آفتابی و سرعت باد در طول دوره آماری مورد بررسی قرار گرفتند. تبخیر تعرق پتانسیل به روش فائو پنمن مانتیث محاسبه و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از افزایش میزان درجه حرارت متوسط، ساعات آفتابی و کاهش رطوبت نسبی و سرعت باد نسبت به دوره آماری می باشد. برآیند این تغییرات اقلیمی، افزایش میزان تبخیر تعرق در طی دوره آماری در شهرستان تربت جام می باشد که نشان می دهد نظر به کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک مدیریت صحیح استفاده از آب و استفاده از الگوی کشت مناسب از اهمیت ویژه ای در چنین مناطقی برخوردار می باشد.

لینک کمکی