دانلود فایل word بررسي بهر هوري اقتصادي آب در چند محصول زراعي در دشت هاي شرقي استان کردستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي بهر هوري اقتصادي آب در چند محصول زراعي در دشت هاي شرقي استان کردستان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

وضعیت اقلیمی ایران، شرایط بارندگی در سال های اخیر و میزان سرانه آب تجدیدپذیر، موضوع حفاظت و بهره برداری ازمنابع آب را در کشورمان به چالشی جدی تبدیل کرده است. در استان کردستان نیز، بروز خش کسالی ها و فشار بر منابعطبیعی که ناشی از اجرای طرح های توسعه ای در بخش خاک و آب در سال های اخیر می باشد، موجب شده تا توجه به منابعآبی موجود در استان گسترش یابد. بر این اساس به منظور ایجاد مدیریتی مناسب در جهت استفاده بهینه از این منابع، توجه بهاصول مدیریت جامع منابع آب امری ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق شاخص اقتصادی بهرهوری آب برای سه محصولزراعی جو، یونجه و شبدر در سطح حوضه تلوار محاسبه شد. بررسی الگو کشت حوضه با استفاده از آمار سطح زیر کشت پنجسال زراعی منتهی به 1395-1394 نشان داد که سه محصول جو، یونجه و شبدر بیش از 92 درصد از سطح زیر کشت محصولات آبی حوضه را تشکیل می دهند. همچنین با بررسی داده های هزینه و درآمد شاخص های اقتصادی محصولات درحوضه تلوار محاسبه شدند. بهره وری اقتصادی محصولات مورد مطالعه بر اساس میزان درآمد بر متر مکعب آب مصرفیبه صورت: جو 2/092، یونجه 0/645 و شبدر 0/873 به دست آمد.

لینک کمکی