دانلود فایل word بررسي برخي صفات زراعي سه رقم کلزا به تيمارهاي پرايمينگ در شرايط تنش خشکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي برخي صفات زراعي سه رقم کلزا به تيمارهاي پرايمينگ در شرايط تنش خشکي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

این تحقیق به منظور بررسی کاهش تنش خشکی در کلزا توسط پرایمینگ بذر طی بررسی مزرعه ای صورت گرفت.مطالعه مزرعه ای به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا گردید. فاکتور اولشامل تیمار های مناسب انتخابی از مرحله آزمایشگاهی (آب مقطر 12 ساعت، سالیسیلیک اسید 6 ساعت و آسکوربیکاسید 6 ساعت) و فاکتور دوم شامل شرایط رطوبتی متفاوت (ظرفیت زراعی مزرعه و قطع آبیاری در مرحله گلدهی) وفاکتور سوم ارقام کلزا (نپتون، زوریکا و طلایه) بود. نتایج نشان داد که صفات مورد بررسی تحت تاثیر تیمارهای آزمایشقرار گرفتند به نحوی که بالاترین میانگین عملکرد دانه به تیمار پرایمینگ با جیبرلیک اسید 6 ساعت (5/1 تن در هکتار)اختصاص داشت و اعمال تیمارهای پرایمینگ جیبرلیک اسید 6 ساعت و اسکوربیک اسید 6 ساعت به ترتیب از افزایش10 و 5 و درصدی نسبت به آب مقطر 12 ساعت برخوردار بودند و بین تیمارها تفاوت معنی داری مشاهده گردید. بر اساسنتایج تنش خشکی، قطع آبیاری در مرحله گلدهی منجر به کاهش 13 درصدی عملکرد دانه نسبت به شاهد گردید،همچنین مشخص گردید که بین ارقام مورد مطالعه بالاترین میانگین به رقم طلایه با مقدار عددی 5/17 تن در هکتاراختصاص داشت و بین این رقم و ارقام زوریکا و نپتون تفاوت معنی داری ملاحظه گردید. بر اساس نتایج بر همکنشتیمارهای آزمایش مشخص شد که در هر سه نوع پرایمینگ، بالاترین میانگین عملکرد درصد روغن دانه به تیمارپرایمینگ با اسکوربیک اسید 6 ساعت (42/34 درصد) اختصاص داشت و در شرایط قطع آبیاری بالاترین میانگین درصد روغن دانه مربوط به پرایمینگ اسکوربیک اسید 6 ساعت و رقم طلایه بود که حاکی از آن است که این تیمار در کاهشاثرات قطع آب نسبت به سایر تیمارهای پرایمینگ موثر تر می باشد.

لینک کمکی