دانلود فایل word بررسي اهميت نظام نوآوري در صنعت فرش دستباف ابريشمي در مناطق روستايي استان زنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي اهميت نظام نوآوري در صنعت فرش دستباف ابريشمي در مناطق روستايي استان زنجان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

بافت فرش یکی از فعالیت های مهم خارج از مزرعه خانوارها به صورت خود مصرفی یا تولید برای بازار بوده است. جایگاه وموقعیت فرش ایران در جهان این صنعت را در شرایط و موقعیت حساسی قرار داده است. بافت فرش های ابریشمی نیزدر استان زنجان بیش از چهار دهه سابقه دارد. این مسئله بخشی از فرهنگ ایران را به خود اختصاص داده است، بهگونه ای که برای حفظ جایگاه و ارزش فرش دستباف، توجه به نوآوری و کارآفرینی پیش از پیش قابل اهمیت است. هدفاین پژوهش بررسی نقش و اهمیت نظام نوآوری در بهبود و توسعه صنعت فرش دستباف است. در این مطالعه از روشمطالعه کتابخانه ای با بررسی اسناد و به صورت مروری استفاده شده است. نتایج نشان داد که فرش دستباف نقشمهمی در اقتصاد ایران دارد به گونه ای که رونق این صنعت باعث کاهش مهاجرت و آسیب های بعد از آن می شود.بررسی وضعیت فرش دستباف ابریشمی استان زنجان و وابستگی این صنعت به شهرهای دیگر و افراد واسطه ضرورتتوجه به نظام نوآوری در این صنعت را تائید می کند.

لینک کمکی