دانلود فایل word بررسي امواج گرمايي در فصل تابستان در شهر پارس آباد به کمک زنجيره مارکف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي امواج گرمايي در فصل تابستان در شهر پارس آباد به کمک زنجيره مارکف :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

روند گرمایش جهانی یکی از مهم ترین تغییرات آب و هوایی سده ی کنونی است که پژوهشگران در مقیاس های منطقه ای و سیاره ای به آنپرداخ تاند با توجه به تعاریف و معیارهای تعیین موج گرما به نظر می رسد که در هر منطقه ی جغرافیایی بر اساس ویژگی های محیطی واقلیمی آن، می توان آستانه هایی دمایی معینی برای تعریف موج گرما تعیین کرد [1]. در این پژوهش وقوع امواج گرمایی با تداوم هایمختلف در شهر پارس آباد به کمک زنجیره مارکف و آمار بلندمدت 25 ساله دمای حداکثر روزانه (1991 تا 2016) گرفته است. داده هایآماری حداکثر دمای روزانه ایستگاه همدید پارس آباد که دارای بیست وپنج سال آمار روزانه بودند، انتخاب شد و با طرح یک شاخص آماریبر روی این داده ها در منطقه موردمطالعه، دماهای حداکثری که از شاخص موردنظر بیشتر بودند، به عنوان موج گرمایی تعریف شدند. پساز استخراج، داده های موردنظر در ایستگاه به دودسته امواج کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم شدند و روند آن ها بررسی شد. در نهایت، بااستفاده از زنجیره مارکف دوره تداوم و دوره بازگشت این امواج گرمایی شناسایی و تجزیه و تحلیل شد. تحلی لها نشان داد که در هیچماهی موج های بلند بیشترین فراوانی را به خود اختصاص نداده اند و موج کوتاه و بلند گرمایی در ماه آوریل بیشترین مقدار و در ماهسپتامبر کمترین مقدار را داشته است. که درماه آوریل می و ژوئن ایستگاه پارس آباد کمترین طول دوره بازگشت موج گرمایی رو به خوداختصاص داده است.

لینک کمکی