دانلود فایل word بررسي ارتباط اندازه تخمدان با فراسنجه هاي تخمداني ميش هاي سنجابي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي ارتباط اندازه تخمدان با فراسنجه هاي تخمداني ميش هاي سنجابي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف از انجام این آزمایش تعیین همبستگی بین وزن تخمدان میش با تعداد فولیکول های با ابعاد مختلف در سطح همان تخمدان و نیز همبستگی بین تعداد فولیکول های با ابعاد مختلف با وجود یا فقدان جسم زرد در آن تخمدان بود. به این منظور در طول یک سال مطالعه هر هفته حداقل پنج جفت تخمدان میش های سنجابی در کشتارگاه جمع آوری و ابعاد و وزن هر تخمدان، تعداد و قطر اجسام زرد و فولیکول های قابل مشاهده در سطح هر تخمدان اندازه گیری و ثبت شدند. نتایج این مطالعه نشان داد بین تخمدان های راست و چپ از نظر میانگین وزن تخمدان ها (به ترتیب 0/51±0/93 و 0/55±0/96 گرم) فراوانی نسبی تعداد فولیکول های با ابعاد بزرگ (1/05±0/83 و 1/11±0/99)، متوسط (1/75±1/70 و 1/74±1/85) و کوچک (4/42±6/73 و 4/56±6/43) و فراوانی نسبی تعداد تخمدان های حاوی جسم زرد (0/45±0/20 و 0/46±0/24)، تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین وزن تخمدان های حاوی جسم زرد سالم و تعداد فولیکول های بزرگ و متوسط (به ترتیب r=0/32 و P<0/01, r=0/36) و نیز بین وزن تخمدان های حاوی جسم زرد بدون فولیکول بزرگ و جسم زرد و تعداد فولیکول های متوسط (P<0/05, r=0/20) همبستگی مثبت معنی دار وجود داشت. بر اساس نتایج احتمالا به دلیل وجود همبستگی مثبت معنی دار بین اندازه (وزن) تخمدان میش با فعالیت تخمدانی، در صورت پایش اندازه تخمدان میش ها می توان قضاوت صحیحی از شرایط تخمدان آن میش ها داشت.

لینک کمکی