دانلود فایل word بررسي اثرات متقابل آب مغناظيس وعنصرکادميوم روي برخي شاخص هاي رشد گياه سويا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي اثرات متقابل آب مغناظيس وعنصرکادميوم روي برخي شاخص هاي رشد گياه سويا :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

آزمایشی جهت بررسی اثرات متقابل آب مغناظیس وعنصرکادمیوم روی گیاه سویا به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک هایکامل تصادفی انجام گرفت. تیمارهای اعمال شده این آزمایش شامل شامل دو فاکتور آب مغناظیس با سهسطح (0، 1000، 2000 تسلا) که به ترتیب T1, T0 و T2 عامل کادمیوم با سه سطح (0/003، 0/007، 0/0 گرم) به ترتیب (cd2, cd1, cd0)بود که در چهار تکراراجرا شد. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر اصلی عنصرکادمیوم روی طول ریشه،وزن خشک ساقه ریشه و سطح برگ گیاه در سطح احتمال یک درصد و روی طول ساقه در سطح احتمال پنج درصد معنیداراست. اثر اصلی آب مغناطیس نیزروی طول ریشه و ساقه، وزن خشک ساقه و سطح برگ گیاه در سطح احتمال یک درصدمعنی دارشد. اثرات متقابل آب مغناظیس وعنصرکادمیوم نیز روی طول ساقه، وزن خشک ساقه و سطح برگ گیاه در سطحاحتمال یک درصد معنی دار گردید.

لینک کمکی