دانلود فایل word بررسي اثرات رنگ تيره و روشن مخزن بر تغييرات کورتيزول پلاسما و بازماندگي در بچه ماهيان هامور خال نارنجي، Epinephelus coioides

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي اثرات رنگ تيره و روشن مخزن بر تغييرات کورتيزول پلاسما و بازماندگي در بچه ماهيان هامور خال نارنجي، Epinephelus coioides :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هورمون کورتیزول، یکی از مهمترین شاخص های استرس می باشد که به عنوان واکنش اولیه ماهیان به استرس در خون رهامیشود. در این مطالعه اثرات انواع سطوح مختلف رنگ های پس زمینه سفید، سیاه و آبی مخزن بر تغییرات کورتیزول پلاسما دربچه ماهیان هامور خال نارنجی، Epinephelus coioides مورد بررسی قرار گرفتند. 180 عدد بچه ماهی با متوسط وزن اولیه 0/07±18/16 گرم در 9 مخزن پلی اتیلنی 300 لیتری با شدت نور 300 لوکس در سطح مخازن توزیع گردیدند. غذادهی 2 بار درروز در ساعت 0:800 و 16:00 در حد سیری و به مدت 60 روز انجام شد. پس از پایان دوره، شاخص کورتیزول و بازماندگی ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که رنگ مخزن، تاثیر معنی داری بر کورتیزول و بازماندگی نداشته است (P<0/05). بازماندگی درتمام تیمارها صد درصد بود. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از رنگ های مختلف در این محدوده وزنی، تاثیری بر تغییرات کورتیزول و در نتیجه استرس نداشته است.

لینک کمکی