دانلود فایل word بررسي اثر همزيستي ميکوريزايي و کود زيستي بر گياه دارويي کرچک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي اثر همزيستي ميکوريزايي و کود زيستي بر گياه دارويي کرچک :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

با توجه به پیامدهای مخاطره آمیز انقلاب سبز و روش های غیر اکولوژیک کشاورزی رایج و اثرات آن بر سلامتاکوسیستم ها و موجودات زنده و همچنین عدم پایداری تولید محصولات کشاورزی، لزوم نیل به اهداف کشاورزی ارگانیکبیش از پیش ضروری به نظر می رسد. به منظور مطالعه واکنش گیاه دارویی کرچک به قارچ همزیست وزیکولارآربوسکولار میکوریزا (VAM) آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار درمزرعه تحقیقاتی مجتمع آموزش عالی گناباد انجام گرفت. عامل اول در قالب تیمارهای کاربرد و عدم کاربرد میکوریزا وعامل دوم به صورت عدم کاربرد، کاربرد خاکی، محلول پاشی و توام کود اسید آمینه بود. نتایج آزمایش نشان داد عملکردبیولوژیکی و عملکرد دانه کرچک در اثر کاربرد میکوریزا به ترتیب 27 و 17 درصد افزایش یافت. در بین تیمارهای کودینیز بیشترین تاثیر بر بهبود این صفات مربوط به تیمار مصرف خاکی و محلول پاشی اسید آمینه بود. کارایی مصرف آباقتصادی در اثر مصرف میکوریزا 16 درصد و اسید آمینه 66 درصد بهبود یافت. نتایج مشابهی در مورد کارایی مصرف آببیولوژیکی بدست آمد. بر اساس یافته های این آزمایش میتوان استراتژی های کشاورزی ارگانیک را در جهت افزایشعملکرد و راندمان تولید گیاه کرچک در منطقه مورد مطالعه بکار برد.

لینک کمکی