دانلود فایل word بررسي اثر محلول هاي نگهدارنده حاوي بنزيل آدنين و اسيد ساليسيليک بر عمر گلجايي ليليوم رقم Navona

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي اثر محلول هاي نگهدارنده حاوي بنزيل آدنين و اسيد ساليسيليک بر عمر گلجايي ليليوم رقم Navona :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

در این تحقیق، گل های شاخه بریده لیلیوم، بلافاصله پس از برداشت به محلول های نگهدارنده حاوی اسید سالیسیلیک (صفر، 1 / 0 ،5 / 0 و 1 میلی مولار) و بنزیل آدنین (صفر، 25 / 0 و 5 / 0 میلی مولار) به مدت 24 ساعت منتقل شدند و سپس در محلول حاوی سهدرصد ساکارز و در شرایط دما و نور اتاق نگهداری شدند. پس از پژمرده شدن 50 درصد گلچه ها، نمونه گیری انجام شد و صفاتمحتوای کلروفیل، نشت یونی، وزن تر و خشک، درصد ماده خشک برگ و عمر گلجایی اندازه گیری شد. بر اساس نتایج به دست آمده،بیشترین وزن تر برگ و محتوای کلروفیل در تیمار یک میلی مولار اسید سالیسیلیک حاصل شد، در حالی که تمام تیمارهای بنزیلآدنین باعث کاهش معنیدار وزن تر برگ نسبت به شاهد گردیدند. نتایج نشان داد که افزایش ثبات غشا و کمترین نشت یونی در اثرتیمارهای 5 / 0 میلیمولار اسید سالیسیلیک و صفر بنزیل آدنین و همچنین 5 / 0 میلیمولار اسید سالیسیلیک و 25 / 0 میلی مولار بنزیلآدنین به دست آمد. از آنجایی که بالاترین عمر گلجایی در غلظت 1 / 0 میلی مولار اسید سالیسیلیک و 5 / 0 میلی مولار بنزیل آدنین بهدست آمد، این تیمار برای بهبود این صفت توصیه می شود.

لینک کمکی