دانلود فایل word بررسي اثر محلول پاشي روي و همزيستي ميکوريزايي بر برخي صفات فيزيولوژکي و عملکرد جو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي اثر محلول پاشي روي و همزيستي ميکوريزايي بر برخي صفات فيزيولوژکي و عملکرد جو :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

این پژوهش به بررسی اثر محلول پاشی روی و همزیستی قارچ های میکوریزایی بر بهبود خصوصیات فیزیولوژیکی وعملکرد ارقام جو می پردازد. بدین منظور در سال زراعی 96-1395 ، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی شهرستان چناران در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی (آزمایش فاکتوریل) با سه فاکتور شامل دو رقم جو (یوسف و جلگه)، سه سطج قارچمیکوریزا شامل (شاهد Glomus mosseae و Glomus intraradices) و در نهایت چهار سطح محلول پاشی روی شامل (شاهد، نانو اکسید روی، اکسید روی معمولی، مخلوط نانو و اکسید روی معمولی) و با سه تکرار اجرا شد. نتایج حاصلهنشان داد که اعمال محلولپاشی روی بخصوص به فرم نانو و تلقیح میکوریزا باعث افزایش معنی دار محتوای کلروفیل وکربونیک انهیدراز برگ و همچنین محتوای عنصر روی بذر شد و در نهایت به افزایش چشمگیر عملکرد دانه ارقام جو انجامید.

لینک کمکی